Klub

Provozní řád areálu

V rámci nových informačních tabulí v areálu K Jezeru přicházíme i s kompletním provozním řádem. Prosíme návštěvníky areálu o jeho respektování a dodržování. Děkujeme

1. V areálu K Jezeru se k sobě chováme slušně a ohleduplně. Jakékoliv projevy vulgarity či násilí jsou nepřípustné. Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny správce, trenéra, případně pořadatelské služby.

2. Vstup na hrací plochy je povolen pouze hráčům, trenérům a vedoucím, a to jen v době určené pro tréninky, případně zápasy. Mimo tuto dobu je vstup povolen pouze po dohodě se správcem hřiště. Ostatním osobám je vstup na hřiště zakázán.

3. Vstup na hrací plochy je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi.

4. Kouření je zakázáno v celém areálu sportovního klubu kromě vymezených prostor. (před házenou). Všude jinde platí zákaz kouření.

5. V celém sportovním areálu je zakázáno odhazovat odpadky mimo prostor k tomu určených.

6. V areálu platí zákaz volného pobíhání psů.

7. V areálu platí zákaz vynášení skla mimo prostor kantýny.

8. Vstup je zakázán osobám pod vlivem návykových látek, alkoholu a osobám, které svým jednáním poškozují dobré jméno klubu FC Háje JM.

9. K vybavení sportovního areálu jsou všichni povinni chovat se ohleduplně, jakékoliv zjištění poškození je nutno neprodleně nahlásit správci, popřípadě trenérům.

10. Za provozní a technické podmínky užívání hrací plochy, jakož i za přístup na hřiště nebo do jejich částí odpovídá správce hřiště. Správce může z oprávněných důvodů vstup do těchto prostor na vymezenou dobu omezit nebo zakázat. Veškeré užívání hrací plochy podléhá jeho příkazům a rozhodnutím.

11. Pronájem fotbalového hřiště je možný po dohodě a sepsání řádné smlouvy se sekretářem panem Semorádem.

12. Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty nebo poškození odložených věcí ve sportovním areálu. Návštěvníci jsou odpovědni za případné škody způsobené provozovateli, sobě nebo třetím osobám v důsledku porušení tohoto řádu, platných předpisů nebo nedbalosti.

13. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodném chování nebo při svévolném ničení a poškozování zařízení, budou tyto osoby vykázány, popřípadě budou jejich zákonní zástupci bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody.